Новинарска етика/етика во новинарството

Збир од заеднички вредности според коишто се водат новинарите. Тие ги опфаќаат стандардите и обврските што треба да ги следат новинарите, уредниците и другите кои работат на терен за да ја вршат својата работа одговорно. Со нив се уредува начинот на известување во различни услови, како што се: природни непогоди, трагедии, судски постапки, војни, којшто треба да биде ослободен од сензационализам. Повеќето новинарски организации имаат свои пишани етички кодекси, како и професионалните тела за членство. Ако професионален новинар или новинска организација ги прекрши овие етички стандарди, тие го губат кредибилитетот.

Англиски

ethics in journalism