Неформално образование

Образование стекнато по алтернативен пат, како самоукост. Најчесто учење надвор од образовни институции, со самостојно истражување, читање и наобразба во приватни услови или преку работилници и семинари. Неформалното образование може да биде и во форма на вечерни училишта за возрасни или паралелно со формалното, како доквалификација или обезбедување долгорочно учење за личноста.

Албански

Arsimi joformal

Англиски

Non-formal education