Arsimi joformal

Arsimi i fituar përmes rrugës alternative, në mënyrë autodidakte. Shpesh të mësuarit bëhet jashtë institucioneve arsimore, me hulumtim, lexim dhe arsim në kushte private ose përmes punëtorive dhe seminareve. Arsimi joformal mund të jetë edhe në formë të shkollave të natës për të rritur ose paralelisht me arsimin formal, si kualifikim shtesë ose sigurim i të mësuarit afatgjatë për personin.

Anglisht

Non-formal education