Куса/кратка биографија, сиви

Кус опис, во наративна форма или во форма на резиме, на образованието, квалификациите, професионалните постигнувања и работното искуство на личноста. Во кусата биографија се внесуваат и податоци како интересите на личноста, јазиците што ги познава и научните или други трудови што ги напишала и ги објавила.

Албански

Biografi e shkurtër, Si-Vi

Англиски

CV, Curriculum Vitae