Biografi e shkurtër, Si-Vi

Përshkrim i shkurtër, në formë narrative ose në formë të rezymesë, të arsimit, kualifikimeve, arritjeve profesionale dhe përvojës së punës të personit. Në biografinë e shkurtër shënohen edhe të dhënat si interesat e personit, gjuhët që i njeh dhe punimet shkencore dhe punimet tjera që i ka shkruar dhe i ka publikuar.

Anglisht

CV, Curriculum Vitae