Kajron

Tekst i shkurtër në ekran i cili gjenerohet në formë elektronike mbi ekranin televiziv ose të kinemasë, e në të cilin jepen informacione, siç është emri dhe mbiemri, titulli etj.

Maqedonisht

Кајрон

Anglisht

Chyron