Култивирачка анализа на медиумскиот текст

Анализа на содржината на медиумите и на медиумските текстови заснована на проучување на социокултурниот контекст и истражување на масовните медиуми. Според теоријата на култивирање на медиумите, публиката избира медиумски текстови од гледна точка на нивните ставови.

Англиски

Cultivating Analysis of the Media Text