Kujtesë kulturore

Nocioni  kujtesë kulturore  kujtesë kolektive,  kujtesë shoqërore) shpesh përdoret për njohuri dhe interpretime të rëndësishme.  Paraqet term ombrellë, nën të cilin mund të përfshihen mediat, praktikat, si dhe strukturat e ndryshme siç janë miti, monumentet, historia, rituali, përkujtimi dhe rrjetet neurone. Nocionin  e parë e  solli Moris Hollbvahs. Memoria Kujtesa kulturore na ndihmon t’i analizojmë marrëdhëniet ndërmjet miteve antike dhe kujtimit, për shembull që hap mundësi për përfshirjen e disiplinave tëndryshme siç janë studimet kulturologjike, psikologjia, historia, sociologjia, studimet letrare në dialogun stimulativ. Përcaktimi më i përgjithshëm i kujtesës kulturore  është se ajo paraqet veprim ndërsjellë midis aktualitetit dhe të kaluarës në kontekste socio-kulturore.

Anglisht

cultural memory

Për më shumë shih:

1. Erll, A., Nünning, A., &Young, S. B. (2008). Cultural memory studies: An international and interdisciplinary handbook: Vol. 8 =. Walter de Gruyter.

2. Halbwachs, M. (1925). Les Cadressociaux de la mémoire, par Maurice Halbwachs .. F. Alcan.