Крстозбор

Загатка со сет нумерирани квадрати коишто треба да се пополнат со  зборови, според дадените инструкции, при што се впишува по една буква во секој квадрат, така што зборовите може да се читаат и вертикално и хоризонтално.

Албански

Fjalëkryq

Англиски

crossword