Kronologji

Rregullimi i radhitjes, orareve dhe afateve për: transmetim të programit audio dhe audiovizual në radio dhe televizion; vendosja dhe disponueshmëria e teksteve, muzikës, fotografive dhe videove në internet; shfaqja e filmave në salla të kinemasë (shih. skema programore). Qëllimi është të mbrohen përmbajtjet mediatike dhe kinematografike nga shfrytëzimi/nga keqpërdorimi.

Anglisht

chronology