Крол

Текст, слика или друг видеоматеријал претставен на екранот којшто се движи оддесно налево со цел да даде некаква информација, да рекламира, да сумира итн. Кролот обично се користи во телевизиски емисии, како што се информативни или рекламни изданија.

Албански

Skroll

Англиски

Scroll, scrolling