Критичка анализа на вести

Вреднување на новинарскиот продукт преку анализа на неговите квалитативни и квантитативни карактеристики. При критичката анализа на вестите се користат прашања коишто треба да дадат поширока слика за контекстот на анализираната вест и сите агли поврзани со предметот.

Албански

Analiza kritike e lajmeve

Англиски

critical news analysis