Analiza kritike e lajmeve

Vlerësimi i produktit gazetaresk përmes analizës së karakteristikave të tij  cilësore dhe  sasiorë. Gjatë analizës kritike të lajmeve përdoren çështje që duhet të japin pamje më të gjerë për kontekstin e lajmit të analizuar dhe të gjitha këndet lidhur me objektin.

Anglisht

critical news analysis