Криптографија

Создавање или шифрирање пораки во таен код со одреден клуч или метод за идентификување на скриената порака. Криптографијата се користи за запис на податоци пред нивното зачувување, со цел да се спречи случајно или намерно протекување на информации. Како алтернатива на шифрирањето на податоци се користи и методот на електронско потпишување (авторизација), ПИН-број (персонален број за идентификација).

Албански

Kriptografi

Англиски

cryptography