Креолски јазици

Јазици што се добиени преку мешање на два или повеќе јазици, на кој вообичаено основата му е јазикот на колонизаторот. Во светот се признаени 82 такви јазици.

Албански

Gjuhët kreoleane

Англиски

Creole language