Korrespodent

Gazetar në gazetë ose televizion, i cili është i specializuar për një fushë të caktuar; reporter  i cili raporton rregullisht nga zona e njëjtë gjeografike.

Maqedonisht

Дописник

Anglisht

correspondent