Корисничка сметка

Профил или место на корисникот на интернет, на определен медиум, мрежа или организација, од каде што тој комуницира или каде што ги чува своите податоци, текстови, фотографии. Еден вид негова виртуелна адреса на соодветниот медиум, којашто тој ја уредува, ја води, ја полни со податоци и за којашто е одговорен.

Албански

Llogari e përdoruesit

Англиски

account