Llogari e përdoruesit

Profil ose vend i përdoruesit në internet, në një media, rrjet ose organizatë të caktuar, nga e cila ai komunikon ose i ruan të dhënat, tekstet, fotografitë e tij. Një lloj adrese e tij virtuale në median përkatëse, të cilin ai e redakton, e menaxhon, e plotëson me të dhëna dhe për të cilat është përgjegjës.

Anglisht

account