Контекст

Ситуација, позадина, опкружување што го одредува значењето на нешто. Нешто што е кажано во определен контекст, доколку се преземе без контекстот, може да добие сосема друго, па дури и спротивно значење.

Албански

Kontekst

Англиски

context