Конструктивно новинарство

Професионален новинарски пристап ориентиран кон решенија на проблемите за кои се известува, наместо негативните приказни и тие кои се базирани на конфликти. Ја поттикнува публиката да реагира покритично и поаналитично. Идејата на конструктивизмот во новинарството е да им се даде на приказните повеќе контекст. Целта му е да ги открие клучните причини за проблемот, но и да извести за новите идеи за општеството да се придвижи кон одржливи и понапредни правци.

Албански

Gazetari konstruktive

Англиски

Constructive journalism