Konotacion

Kuptim dytësor/sekondar ose kuptim plotësuesi shenjës, që fitohet përmes asociacionit. Kuptimi konotativ është shtesë ndaj kuptimit denotativ (themelor, i fjalëpërfjalshëm) të shenjës dhe varet nga disa faktorë, si konteksti social në të cilin shfaqet shenja, përvoja personale e individit që e percepton atë shenjë ose natyra e tekstit, në të cilën shfaqet (artistik, poetik, imagjinar).

Maqedonisht

Конотација

Anglisht

connote/connotation