Конгруенција

Согласување меѓу зборовите што се во синтаксичка врска.

Албански

Kongruencë

Англиски

Congruency