Комуникологија

Наука за комуникацијата во сите нејзини димензии и манифестации.

Албански

Komunikologji

Англиски

Communicology