Komunikime/(sisteme) të komunikimit

Komunikime përmes mjeteve të caktuara teknologjike (telefon, radio, televizion, kompjuter). Në kontekst të studimit të mediave nocioni përdoret edhe për sigurim të informacioneve dhe argëtim përmes mediave, siç janë: revistat, gazetat, radioja, televizionet, kompjuterët etj.

Anglisht

communication, communicationsystems