Комуникации/комуникациски (системи)

Комуникации преку одредени технолошки средства (телефон, радио, телевизија, компјутери).  Во контекст на студиите за медиумите терминот се користи и за обезбедување информации и забава преку медиуми, како што се: списанијата, весниците, радиото, телевизиите, компјутерите итн.

Англиски

communication, communication systems