Komunikim mediatik

Komunikim, mënyrë e komunikimit, prezantimit, bartjes së informacioneve mediatike; bashkëveprimi në procesin e perceptimit të mediave.

Anglisht

media communication