Комуникациски компетенции

Способност да се користи и да се адаптира говорот за да одговори на општествениот контекст или за извршување на општествените функции. Во лингвистиката, терминот „компетенција“ се користи за познавањето на јазикот на едно лице, неговиот систем на правила, способноста за разбирање на неограничен број реченици, забележувањето граматички грешки итн.

Албански

Kompetencat e komunikimit

Англиски

communicative competence