Kompetencat e komunikimit

Aftësi për të përdorur dhe përshtatur të folurit që të përkojë me kontekstin shoqëror ose për kryerje të funksioneve shoqërore. Në gjuhësi, nocioni “kompetencë” përdoret për njohurinë e gjuhës, sistemit të saj të rregullave, aftësinë për të kuptuar numër të pakufizuar të fjalive, vërejtje të gabimeve gramatikore etj.

Anglisht

communicative competence