Компетенција

Во лингвистиката ‒ способност за употреба на јазикот и разбирање на неговите правила, структура итн.

Албански

Kompetencë

Англиски

Competence