Kompetencë

Në linguistikë – aftësia e përdorimit të gjuhës dhe të kuptuarit të rregullave, strukturës së saj, etj.

Anglisht

Competence