Kompetencë mediatike

Tërësi e motiveve, njohurive, shkathtësive dhe aftësive të cilat janë të nevojshme për zgjedhje, shfrytëzim, analizë kritike, për krijim dhe transmetim të teksteve mediatike.

Anglisht

media competence