Компаративна анализа

Процес на споредување различни поими, информации, документи или процеси со цел да се определат нивните сличности и разлики.

Албански

Analizë krahasuese

Англиски

comparative analysis