Analizë krahasuese

Procesi i krahasimit të nocioneve, informacioneve, dokumenteve ose proceseve të ndryshme me qëllim  të caktimit të ngjashmërive dhe dallimeve të tyre quhet analizë krahasuese.

Anglisht

Comparative analysis