Komisioni për ankesa pranë këshillave etike

Trup i cili i shqyrton ankesat e qytetarëve dhe subjekteve të ndryshme shoqërore lidhur me shkeljen e standardeve profesionale dhe etike në media. Organi profesional përbëhet nga përfaqësues të pronarëve të mediave, gazetarë dhe përfaqësues të jetës publike. Vendimet e Komisionit bazohen tek kodi etik dhe janë korrigjues, por edhe e mbrojnë të drejtën e shoqërisë për të marrë informacione objektive.

Anglisht

Commission for complaints at the ethical councils