Koмисија за жалби при етичките совети

Тело кое ги разгледува жалбите на граѓаните и на разните општествени субјекти поврзани со кршење на професионалните и на етичките стандарди во медиумите. Професионалниот орган е составен од претставници на сопствениците на медиумите, новинарите и јавниот живот. Oдлуките на комисијата се базираат на етичкиот кодекс и се корективни, но и го бранат правото на општеството да добива објективни информации.

Англиски

Commission for complaints at the ethical councils