Коминике/соопштение/декларација

1. Изјава објавена од страна на официјална институција за информирање на јавноста за прашања од општ интерес.

2. Официјална комуникација, посебно се однесува на официјална изјава со која се известува за некој состанок, конференција итн.

Англиски

communiqué