Kognitiv

Njohës; që i referohet mendimit, të mbajturit mend, aftësisë për shënim, analizim, sintetizim, zgjidhje të problemeve. Përmbajtjet mediatike të cilat i tejkalojnë porositë njëkahëshe nga të cilat merren informacionet e gatshme, i nxisin aftësitë mendore në tre nivele – kuptimor, nivelin e përvojës dhe shqisor. Përdorimi racional i rrjeteve sociale ndikon pozitivisht ndaj njohjes sociale, përkatësisht ndaj aftësisë për t’u ruajtur vetëkonceptimi dhe vetërespekti personal. Përmbajtjet e ndryshme mediatike të karakterit edukativo-arsimor i zhvillojnë proceset njohëse te fëmijët.

Maqedonisht

Когнитивен

Anglisht

cognitive

Për më shumë shih:

Firth J, Torous J, Stubbs B, Firth JA, Steiner GZ, Smith L, Alvarez-Jimenez M, Gleeson J, Vancampfort D, Armitage CJ, Sarris J, The “onlinebrain”: how the Internet may be changingourcognition, WorldPsychiatry, 2019.