Kod

1. Sistem i sinjaleve dhe simboleve për komunikim.

2. Sistem i simboleve (siç janë shkronjat ose numrat) që përdoren për paraqitje të kuptimeve të dhëna dhe shpesh të fshehta.

3. Gjuhë e koduar: fjalë ose frazë e zgjedhur në vend të një fjale ose fraze tjetër për të përcjellë një qëndrim ose kuptim pa e shprehur në mënyrë eksplicite.

Maqedonisht

Код

Anglisht

code