Хипер(хајпер)-текст

Текст којшто содржи врски (линкови) до други текстови. Терминот е создаден од Тед Нелсон во 1965 г. Хипер(хајпер)-медиум се користи за да се означи хипер-текст којшто содржи графика, слики, видео или звук.

Албански

Hiper (hajper) tekst

Англиски

hyper text