Хиперреалност

1. Надреалност, изострена, пренагласена реалност во електронските средства за масовна комуникација.

2. Термин воведен во теоријата од Ж. Бодријар, којшто со него укажува на симулација или „производство“ на копија од реалноста, што како последица доведува до тоа луѓето да не можат да ја разликуваат вистинската од симулираната реалност, сметајќи ја втората за поавтентична.

Албански

Hiperrealitet

Англиски

hyperreality

За повеќе види:

Baudrillard, Jean. Selected Writings. Stanford University Press, 1988