Фразеологија

Дел од лингвистиката којшто го проучува фразеолошкиот состав на јазикот на историски и на современ план, значенските и структурните особености за затврдените зборовни состави и нивната употреба во јазикот. Таа е непосредно поврзана со лексикологијата, синтаксата и зборообразувањето, но најблиску со лексикологијата.

Албански

Frazeologji

Англиски

phraseology

Skip to content