Емитување

Пренесување програма или некоја информација преку радио, телевизија или интернет. Тоа е дистрибуција на аудио или видеосодржина до дисперзирана публика преку кој било електронски медиум за масовна комуникација.

Албански

Transmetim

Англиски

broadcast