Донаторско финансирање на медиумите

Обезбедување на примарните финансиски средства од страна на меѓународни невладини организации. Грантовите кои се доделуваат имаат значајна улога за функционирањето на новинарските истражувачки иницијативи, но и на медиумите кои продуцираат содржини, а се дел од остварени проекти од јавен интерес.

Англиски

Donor funding of the media