Дајџест

Скратена, сумирана форма на обемни медиумски содржини од еден или од повеќе извори, креирана преку:

1. усвојување, „варење“ на суштината на подолги текстови и нејзино обопштување во краток текст и

2. преземање избрани делови од подолги текстови и нивно систематизирање во медиумски содржини со помал обем.

Албански

Dajxhest

Англиски

digest