ДДОС-напад

Проширено блокирање на пристап (Distributed denial of service, англ.) на некоја веб-адреса поради огромен број барања за пристап до неа. Се врши преку координирано поврзување на онлајн-уреди (т.н. Botnet, англ.) коишто симулираат и мултиплицираат барања за пристап со цел да се оптовари одредена веб-адреса. Поттип на ДОС-напади (DOS, Denial of Service).

Албански

Sulm DDOS

Англиски

DDOS attack