Доминантни медиуми/Традиционални медиуми/Мејнстрим-медиуми

Медиуми прифатени од поширока публика или медиуми со поголем пристап до публика, преку национални ТВ-канали и веб-локации. Овој тип медиуми се општоприфатени и се сметаат како доверливи и како извор на доминантни вредности и конвенции на општеството. Можат да бидат телевизија, радио, весник, веб-страница.

Англиски

mainstream media