Доминантен дискурс

Јазикот или дискусијата коишто доминираат во општеството на одредена тема. Најчесто, доминантниот дискурс ги рефлектира идеите и ставовите на оние кои имаат најмногу моќ или имаат можност да го креираат јавното мислење.

Албански

Diskurs dominues

Англиски

dominant discourse