Diskurs dominues

Gjuhë ose diskutim që dominon në shoqëri mbi një temë të caktuar. Shpesh, diskursi dominues  reflekton idetë dhe qëndrimet e atyre që kanë më së shumti fuqi ose që kanë mundësi për ta krijuar opinionin publik.

Anglisht

dominant discourse