Дојава

Доставување информација до новинари или јавно гласило, на дискретен или на таен начин. Информација проследена на посебен начин, при што изворот на информацијата ја иницира комуникацијата со медиумите или со новинарите со цел да овозможи проширување и објавување на одредена информација. Давање знак или сигнал за личност или настан од интерес за јавноста.

Албански

Alarm

Англиски

tip