Alarm

Dorëzim i  informacionit për  gazetarët ose mjetet publike të informimit në mënyrë diskrete ose të fshehtë. Informacion i përcjellë në mënyrë të veçantë, kur burimi i informacionit e inicion komunikimin me mediat ose gazetarët me qëllim që të mundësojë  përhapje dhe publikim të informacionit të caktuar.  Sinjalizim për personalitet ose ngjarje për të cilat publiku ka interesim.

Maqedonisht

Дојава

Anglisht

tip